ساخت دستگاههای کاربران

ساخت دستگاه های کاربران

ساخت دستگاه های مورد نظر کاربران اگر عزیزان کاربر و خریدار طرحی برای خویشتن داشته باشند می توانند با واحد فنی ما ارتباط برقرار کرده و طرح خود را ارائه دهند تا ماشین مورد نظرشان ساخته شود همچنین عزیزان می توانند ایده خوب خود را ارسال و در تولید ما [...]

مشاهده