طرزکار دستگاه سیل القایی

طرزکار دستگاه سیل القایی طرزکار دستگاه سیل القایی به این صورت است که فویل مورد نظر را درون درب ظرف محصول قرار داده و درب را بسته و از روی درب با استفاده از دستگاه سیل القایی که به صورت اشعه ای الکترومغناطیس می باشد فویل را روی درب محصول [...]

مشاهده